Nodding Donkey Lightning, Oklahoma

Nodding Donkey Lightning, Oklahoma - Storm photography
Image reference number: EX0056

North of Oklahoma city 2013.